Waltrovka

Hlavnou ambíciou tohto projektu je vytvoriť novú modernú pražskú štvrť, ponúknuť komfort v podobe aj kvalitných verejných priestorov jej obyvateľom, a zároveň nadviazať na tradíciu a históriu tohto územia so zachovaním určitých industriálnych prvkov a tým i genia loci tohto jedinečného mies’a. Komplex nového rezidenčného bývania v Prahe 5 je zaujímavý strategickým prístupom interdisciplinárneho pracovného tímu reprezentovaného samotným investorom, architektmi, krajinnými architektmi a ostatnými špecialistami k plánovaniu územia, ktorý je založený primárne na koncepte zelene. Medzi veľké výhody, z ktorých projekt Waltrovky ťaží patrí blízkosť dvoch celomestsky významných celkov zelene – na západ od areálu je to prírodná pamiatka stolová hora Vidoule (362 m), smerom na juhovýchod je to oblasť Děvína. Už v prvej etape (projekt má 4 realizačné fázy) realizácie sa vybuduje zelená kostra územia – centrálny líniový park, ktorý by mal pritiahnuť obyvateľov z bezprostredného okolia, ale i návštevníkov zo širšieho územia Prahy do developovanej lokality. Projekt by tak mal priniesť atraktívne prepojenie obytnej štvrte s ostatnými časťami Prahy skrz zelenú infraštruktúru.

Okrem toho, že prinesie okamžitú funkčnosť pre obyvateľov 1. fázy (čo je samozrejmé) bol navrhnutý tak, aby priniesol do lokality i pohodlie v podobe vizuálneho vnímania lokality, ktorá už v prvej fáze je stavbou so všetkými negatívami, ktoré k tomu patria.

Projekt prináša riešenie problému vnímania negatívnych vnemov stavby skrz krajinno-architektonický koncept. Urbanistický návrh počíta s vytvorením zelených prstencov pozostávajúcich z rýchlorastúcich drevín, ktoré už v prvom roku ,,zaobalia” ostatné realizačné fázy do zelene a stanú sa tak príjemnou vizuálnou kulisou pre obyvateľov i návštevníkov prvej fázy.

Koncept bol spracovaný tak, aby spĺňal najnovšie trendy týkajúce sa manažmentu dažďových vôd vo verejnom priestore v kontakte bytových a rodinných domov aby tak potenciálne mohol vzniknúť uličný priestor s integrovaným vsakovacím systémom dažďových vôd.

Projekt zahŕňa jasnú difereciáciu verejných priestorov na centrálny lineárny park, uličné koridory, námestie a bloky. Okrem verejných sme riešili i hranice medzi verejným a poloverejným, resp. súkromným priestorom hustou bariérovou zeleňou na terénnych modeláciách. Vznikla tiež potreba špecifikácie poloverejných kapsulkových parčíkov (Community hubs) prislúchajúcim k bytovým domom. Tie sú zastúpené aj zeleňou na konštrukciách, jedná sa o intenzívne a estenzívne strešné záhrady – edible gardens kde bude pulzovať komunitný život. Keďže Waltrovka je výborne dostupná rôznymi typmi dopravy, je jej linkami aj presiaknuté územie, preto bolo potrebné sa venovať aj izolačnej zeleni. Toľko ku kategorizácii otvorených priestorov zelene.

Za účelom vytvorenia kvalitného návrhu, kde pridanou hodnotou sú nové prístupy v riešení odtoku dažďových vôd sme okrem iného komunikovali i vizuálne skrz priame línie, ale i oblé a tvary spomínaných terénnych modelácií.

Centrálny park je rozdelený na rôzne segmenty v ktorých sa odohráva verejný život, pričom jeho dynamika vrcholí vo svahu kopca, kde sme navrhli leisure park (s využitím recyklátov nájdných na mieste, ktoré po certifikovaní poslúžia ako neumelé, naturálne hracie prvky imitujúce reálne prirodzené podmienky), resp. urbánny les pozostávajúci z prerušovanej formácie zelene.

The major ambition of the project is to create a new modern district of Prague. It offer the comfort of great public spaces for inhabitants, as well as build on history of the area with the preservation of the important industrial elements in this unique place.

The new developement consist mainly on the new residential housing (Prague 5). It represent the interesting approach of interdisciplinary project team (towards to investors, architects, landscape architects and other specialists), which is based mainly on the landscape concept. Among the great benefits of Waltrovka the benefits is proximity of green spaces – natural monument Vidoule (362 m). Already in the first phase of project (project implementation have four phases)is built to green space – central park. This should attract residents from the immediate environment, but also visitors from the wider area of ​​Prague. The project would also bring attractive combination residential area with other areas of Prague through the green infrastructure.
In addition, it will bring immediate quality for residents in the first phase. It was designed to bring comfort to the site and visual perception of it in the first stage
of construction. Urban design support the creation of green belts consisting of fast-growing trees in the first year of growing, and encapsulates the “other implementation phase of the green elements. It should be the pleasant visual backdrop for the residents and visitors of the first phase.

The concept was elaborated to meet the latest trends as well as rainwater management in the public space with contact of apartment buildings and houses. It will potentially create street space with an integrated system of rainwater infiltration. The project includes a clear difeferences in public area of ​​the central linear park, street corridors, squares and buildings. Community hubs are represented by the green elements on the building structures, with intense and extends roof gardens – edible gardens with rich community life.

In order to create a quality design, where added value of the new approach is to the runoff of rainwater, among other things, we communicate visually through a direct line,
as well as rounded shapes and modeling of the mentioned field. Central park is divided into different segments. It takes place for public life, with its dynamism culminated in the slope of the hill, where we designed leisure park (with the use of recycled materials on the place, and elements imitating real natural conditions).