Spartakovská

Verejný priestor – parčík je riešený formou tématických oddychovo – relaxačných zón pre rezidentov okolitých bytových domov jednotlivých vekových kategórií tak, aby sa vytvorilo množstvo priestorovo nekonfliktných aktivít. Návrh vytvára ddychovo-relaxačné zóny pre pasívnu a aktívnu rekreáciu. Riešené územie predstavuje pás izolačnej zelene o ploche 3553 m2 rozdelený do piatich aktívnych zón a jednej pasívnej podľa zamerania vekových skupín a typu rekreácie od otvoreného multifunkčného priestranstva určeného prevažne na zaužívané loptové hry cez hracie prvky pre staršie deti na východ od nej pre deti do 6 rokov a aktívnu zónu s typovými cvičiacimi prvkami pre seniorov, ďalej otvorené trávnaté hracie plochy až po plochy pasívnej rekreácie (pozorovanie okoloidúcich, užívanie si prírody) pre dospelých.

This renovated public space called Spartakovska is a small park designed as the rest-relaxation zone for residents for residential houses around. Habibitants of these appartments are various ages so the main target of the space is to create the space full of non-conflict activities. Our park consist from a strip of green spaces with an area of 3553 m2 divided into five active zones and one passive. The recreation part contain the open multifuntional playground, mostly for customary ball, game for older children, east part for children under six year old. The core ellements of the playground are equipied by fitness equipements for seniors, than opend grasses playgorund as for as areas for passive recreation.(watching, enjoying nature) for adults.