Parkhill

V spolupráci s ateliérom Nice Architects sme zvíťazili v súťaži návrhov nového obytného komplexu v Bratislave.

Posun budov na okraj riešeného územia podmieňuje vznik série verejných a poloverejných priestorov. Od križovatky Matúškovej a Búdkovej sa územie otvára do kopca skrz terasoidný landscape, ktorý slúži na relax sú tu orientované terasy prevádzok občianskej vybavenosti v parteri domov. Tento priestor ústí do hlavného námestia. Námestie sa skladá z 2 častí , voľnej plochy z lavičkami a stromami, kam sú taktiež orientované prevádzky OV v parteri obytného domu a prepojenia námestia s Gaštanovou záhradou formou zeleného amfiteátra. Z námestia je prístupné veľkolepé obytné átrium riešené lesnato –parkovou výsadbou stromov. Nosným prvkom je rampová komunikácia sprostredkujúca prístupy k jednotlivým domom. Pri domoch vedú skratky – schodiská. Spodné podlažie domov majú svoj predpriestor využitý ako vstup do domu a súkromné záhradky pr.zemných bytov. Na 3.NP /na streche garáže/ majú domy taktiež súkromné záhradky a spoločný polosúkromný dvor. V parkovom átriu sa nachádzajú rovné trávnaté plochy určené na šport a relax. Z átria sú cez podchody prepojenia do Gaštanovej záhrady. Od Búdkovej ulice je Gaštanová záhrada prístupná cez podchod, vybudovaná je nová sieť chodníkov, prepájajúcim záhradu s novonavrhovanou výstavbou i s okolitou existujúcou zástavbou. Na vrchole Gaštanovej záhrady je navrhovaná rozhľadňa a park pre psov. Pozdĺž radovej zástavby pri Búdkovej navrhujeme široký chodník, stromoradie a miesta pre parkovanie.

In collaboration with Nice Architects we won the first place in international competition of new appartments complex of buildings in Bratislava, Slovakia.