Park Beethovenova

Návrh parku Beetohovenova vychádza z existujúcej pešej komunikácie, ktorá sa vlní cez zelenú plochu ohraničenú železnicou a cestnou komunikáciou. Základným existujúcim prvkom je mohutný trávnatý kopec, ktorý tvorí prirodzenú dominantu priestoru a zároveň ho rozdeľuje. Tento stav nám vytvoril ponúkol možnosť funkčne rozdeliť navrhovaný park do viacerých zón podľa zamerania vekových skupín. Máme v ňom park pre najmenšie deti do 6 rokov a samostanté ihrisko a oddychový priestor pre veľké deti do 12 až 15 rokov. V miestach zachovávanej vzrastlej zelene vytvárame zónu pre dospelých a seniorov. Poslednou zónou je fitness chodník s napojením na stanovištia s prvkami pre ľudí so špeciálnymi potrebami a priľahlá bežecká trasa, ktorá uzatvára celé riešené územie. Navrhované výsadby zelene sú nakomponované tak, aby prioritne spríjemňovali prechod peším a zároveň pôsobili výhľadovo zaujímavo. Druhový sortiment je vybraný tak, aby bol zabezpečený celoročný efekt, či už farebnou alebo tvarovou premenlivosťou rastlinných druhov.

Beethoven’s park proposal builds on existing pedestrian communication that undulates over the green area bounded by railways and road communications. The basic element of the project is the existing huge grassy hill. It forms a natural dominant space and at the same time it divides him. The state has offered us the opportunity to create park divided into several zones targeting on age groups. It consist from park for the youngest children up to six years old, the rest area and playground for big kids (12-15 years old). We have been create also a green area for adults and seniors. The last zone is the fitness trail with links to sites with features for people with special \
needs and adjacent trails. The proposed green elements are composed to create the comfort and interesting places for pedestrian. Selected green elements will ensure the full-year effect, either color or shape variability of plant species.