Adelaide

V spolupráci s ateliérom Nice Architects sme získali 2. cenu a cenu verejnosti v medzinárodnej súťaži návrhov revitalizácie mestskej štvrte v austrálskom meste Adelaide.

Adelaide rocks je nová mestská štvrť. Je to nečakané, zábavné, aktívne a viac-vrstvové miesto postavené na princípoch ekologickej a ekonomickej udržateľnosti. Bude to významný kultúrny a verejný priestor, ktorý predlžuje živý kultúrny bulvár North terrace a tiež rozširuje okolie rieky v Adelaide, Južná Austrália. Jadrom projektu je veľkorysé urbanistické gesto – kopec postavený z recyklovaných stavebných netoxických materiálov zo zbúraných budov bývalej nemocnice, ktoré premenia odpad na pozitívne a unikátne miesto. Kopec prináša pre mesto silnú špecifickú identitu and spolu s pridruženými funkciami vytvára originálny verejný priestor, ktorý je nečakaný a pútavý. Zelený vertikálny landscape, ktorý spája zvyšok mesta s parkami, kopec poskytuje aktívne aj pasívne rekreačné aktivity, ktoré v rámci centra mesta Adelaide nie sú k dispozícii. Významnou črtou kopca je séria ekologických princípov, ktoré sú unikátne. Jeho hmota a výška podporujú klimatickú kontrolu interiérových a exteriérových priestorov okolitého územia cez chladiacu vežu, geotermálnu výmenu, ktoré fungujú vďaka tepelnému komínu a tepelnej výmene v rámci masy kopca. Historické budovy po obvode sú zachované, ich parteri sú aktivované atraktívnymi funkciami a spolu s originálnymi priestormi priamo v kopci tvoria medzi sebou rôznorodé námestia a ulice a poskytujú tak komplexný priestorový zážitok z miesta. /text NICE ARCHITECTS/

In cooperation with Nice architects we got the second prize in the international competition for revitalization of urban quarter in the Australian city of Adelaide.
Adelaide Rock is unexpected, fun and multi-layer new urban district based on the principles of ecological and economic sustainability. It will be a mojor cultural and public space that extends
lively cultural boulevard called North Terrace and extends riverbank of river Adelaide, South Australia. The grand urban gesture contain the hill built from recycled materials, non-toxic from demolition of the former hospital, which convert waste into positive and unique place. This hill brings to the city a strong and specific identity with a lot of features creating a genuine public space that is unexpected and engaging. Vertical green area of hill connect the city with the rest of the Park Hill. That space provides active and passive recreational activities which, within the city are not available. An important feature of the hill create a series of ecological principles that are unique. Its mass and elevation encourage the climate control in interior and exterior spaces of the surrounding area through the cooling tower, geothermal exchange that run through the chimney to heat exchange within the masses of the hill.
Historic buildings with attractive features in the parterre are activated with variety of squares and streets and provide a spatial experience of the place.